Nền tảng mua sắm và ký gửi giày trực tuyến an toàn nhất! Gọi điện mua hàng: 0948334705

Sneaker Daily Team

Thu Hoai
Associate Editor
Yen Nhi
Editor
Bryan Nguyen
Editorial Director
Ha Anh
Photographer
Duy Vuong
Editor-in-Chief
Duc Tu
Senior Editor
La Kim Xuyen
Senior Managing Editor
Long Nguyen
Senior Social Media
Video Producer
Tien Anh
Creative Editor
Lan Trinh
Associate Editor
Ngoc Bich
Associate Editor